شرکت فراز دانه آوند

کنسانتره اسبی

امروزه تغذیه اسب ها به ویژه در فرم نوین و اصولی آن بدون استفاده از کنسانتره ها قابل تصور نیست. به خصوص وقتی کنسانتره های تخصصی مانند کنسانتره اسب های حرفه ای (ورزشی)، کره اسب ها، مادیان ها، سیلمی و… در نظر گرفته شود، مشخص می شود که چرا متخصصین تغذیه اسب بر این مورد تاکید دارند که برای هر اسب با توجه به شرایط خاص همان اسب باید کنسانتره مناسب انتخاب و در مقادیر و نحوه مصرف مناسب (نحوه افزودن، دفعات خوراک دهی و مقدار هر وعده خوراکی) استفاده شود.

فرم مشاوره رایگان

اطلاعات شخصی