شرکت فراز دانه آوند

سخن مدیر عامل

داستان فعالیت فراز دانه آوند
معرفی مدیر عامل شرکت فراز دانه آوند

آقای جبرائیل بهادری

تحصیلات در حال درج

افتخارات شغلی

افتخارات شغلی در حال درج

ارتباط مستقیم با مدیر عامل

فرم مشاوره رایگان

اطلاعات شخصی