شرکت فراز دانه آوند

مرغ مادر

خوراک مرغ مادر

پروتئین و آمینو اسیدها : پروتئین و آمینو اسیدهای مورد نیاز مرغ های مادر گوشتی به وضوح مشخص نشده است. معمولا اغلب گله های مادر گوشتی پروتئین خام را بیشتر از نیاز مصرف می کنند. زیرا تعدیل مصرف روزانه بیش از ۲۳ تا ۲۵ گرم پروتئین مشکل است به این معنی که با مصرف ۱۲۰ گرم خوراکی در روز، حداکثر پروتئین مورد نیاز ۱۰ درصد می باشد.

۵۹ درصد متیونین سیستئین و سطوح مختلف ۱۰، ۱۲، ۱۶ یا ۱۶ درصد پروتئین خام بودند. جیره ها از لحاظ انرژی و سایر مواد مغذی یکسان و میزان مصرف روزانه خوراک بر اساس توصیه پرورش دهنده گله اجداد بود. خروس ها با جیره حاوی ۱۲ درصد پروتئین خام به طور جداگانه تغذیه شدند. مرغ هایی که جیرۀ حاوی ۱۰ درصد پروتئین خام دریافت کرده بودند عملکرد بسیار خوبی داشتند. اگرچه این گروه بالاترین اوج تولید را نداشت ولی به دلیل تداوم بهتر پس از اوج، از نظر کل تخم مرغ تولیدی تفاوت معنی داری با بقیه گروه ها نداشت.

فرم مشاوره رایگان

اطلاعات شخصی