مقاله علمی پژوهشی/نشریه پژوهشهای علوم دامی/ جلد 29 شماره 3 /سال1398 /صفحات 87 تا 1

 

بررسی اثر افزودن مخلوط سیاه دانه و پونه با اسید فرمیک پوششدار بر عملکرد، فراسنجه های خونی، مورفولوژی و جمعیت میکروبی دستگاه گوارش در جوجه های تغذیه شده با جیره های آردی و پلت

سعید خلجی*1
استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر*1

چکیده
 زمینه مطالعاتی: بررسی اثر مخلوط گیاهان دارویی و اسیدهای آلی در جوجه های گوشتی.

هدف: بررسی اثر افزودن مخلوط سیاه دانه و پونه با اسید فرمیک پوشش دار (فیتوسید) با هدف بهبود سلامتی دستگاه گوارش و عملکرد جوجه های گوشتی.

روش کار: آزمایش در قالب طرح کامال تصادفی شامل 4 تیمار بصورت جیره آردی و 4 تیمار بصورت جیره پلت در 4 تکرار و 7 پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. تیمارها شامل تیمار کنترل، کنترل به همراه 1 گرم فیتوسید در هرکیلوگرم خوراک، کنترل به همراه 2 گرم فیتوسید در هرکیلوگرم خوراک و کنترل به همراه 500 گرم سالینومایسین در هرکیلوگرم خوراک. افزایش وزن، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی جوجه ها در سنین مختلف در هر واحد آزمایشی مورد اندازه گیری قرار گرفت. همچنین فراسنجه های خونی در 21 و 42 روزگی، مورفولوژی روده در 42 روزگی و جمعیت میکروبی ایلئوم و سکوم در 7 و 21 روزگی اندازه گیری شد.

نتایج: افزودن فیتوسید بطور معنیدار باعث افزایش وزن بدن و خوراک مصرفی و کاهش معنی دار ضریب تبدیل غذایی در جوجه های تغذیه شده با خوراک آردی و پلت شد (0.01>P ). افزودن فیتوسید همچنین pH ژژنوم و ایلئوم را بطور قابل توجهی کاهش داد (0.01>P) افزودن فیتوسید در جیره های پلت سطح اسید اوریک و ازت اوره ای خون جوجه های گوشتی را بطور معنی داری کاهش داد. افزودن فیتوسید به جیره های پلت و آردی منجر به کاهش بسیار معنی دار جمعیت باکتری های سالمونلا، کلیفرم و اشریشیاکلی در 7 و 21 روزگی در ایلئوم و نیز سکوم جوجه های گوشتی شد. فیتوسید بطور معنی داری طول پرزهای ایلئوم را افزایش داد.

نتیجه گیری نهایی: بطورکلی نتایج بدست آمده نشان داد که مخلوط گیاه دارویی با اسید آلی می تواند در سلامتی دستگاه گوارش نقش قابل توجهی داشته باشد.
واژگان کلیدی: اسید فرمیک، ایمنی، پونه و سیاه دانه، جوجه گوشتی، سلامتی روده، فیتوسید

دانلود فایل PDF