نشریه علوم دامی (پژوهش و سازندگی)
شماره 120، پاییز 1397
ص ص 267-280

بررسی امکان استفاده از اسپور قارچ پریفورموسپورا ایندیکا (Priformospora indica) به عنوان یک منبع جدید پری بیوتیک در جیره غذایی جوجه های گوشتی

مصطفی بابامیر 1، مهدی هدایتی 2، سعید خلجی 2، مجتبی یاری 2، مهدی قبولی 2
دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه طیور دانشگاه ملایر
استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشوارزی دانشگاه ملایر

چکیده
به منظور بررسی اثر استفاده از اسپور قارچ پریفورموسپورا ایندیکا (Priformospora indica) در جیره غذایی به عنوان یک منبع جدید پری بیوتیکی بر عملکرد جوجه های گوشتی، آزمایشی با استفاده از تعداد 160 قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس-308 با 5 گروه آزمایشی و 4 تکرار و تعداد 8 قطعه جوجه در هر تکرتر در قالب طرح کاملاً تصادفی جهت 35 روز پرورش بر روی بستر و در دوره آزمایشی 0 تا 17 روز و 18 تا 35 روزگی، انجام گردید. گروه های آزمایشی در این مطالعه شامل (1) شاهد (دریافت کننده جیره پایه)، (2) دریافت کننده جیره پایه به همراه 10^6 ×  3 واحد تشکیل دهنده کلنی در هر گرم (cfu/g) از اسپور قارچ پریفورموسپورا ایندیکا، (3) دریافت کننده جیره پایه به همراه 10^6× 6 cfu/g اسپور قارچ پریفورموسپورا ایندیکا، (4) دریافت کننده جیره پایه به همراه 10^6 × 9 اسپور قارچ پریفورموسپورا ایندیکا و (5) دریافت کننده جیره پایه به همراه 10^6 × 14 cfu/g اسپور قارچ پریفورموسپورا ایندیکا بودند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که استفاده از سطح 10^6 × 6 cfu/g اسپور قارچ پریفورموسپورا ایندیکا به صورت معنی داری موجب افزایش وزن در پایان دوره گردید (0.05> P). استفاده از سطوح مختلف اسپور قارچ پریفورموسپورا ایندیکا بر مقدار خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در پایان دوره اثر معنی داری نداشت (0.05<P). نتایج حاصل از ریخت شناسی روده نشان داد که استفاده از اسپور قارچ پریفورموسپورا ایندیکا به صورت معنی داری موجب افزایش طول پرزها و کاهش عمق کریپت ها گردید (0.05>P). همچنین نتایج حاصل از آزمایشات شمارش و نوع باکتری های روده کور نشان داد که استفاده از اسپور قارچ پریفورموسپورا ایندیکا در سطح 10^6 × 3 cfu/g به صورت معنی داری موجب کاهش تعداد باکتری های سالمونلا و اشریشیاکولی گردید (0.05>P). بر اساس نتایج بدست آمده از این مطالعه و اثرگذاری قارچ بر وزن گیری جوجه ها و بافت شناسی روده می توان پیشنهاد داد که اسپور قارچ پریفورموسپورا ایندیکا در سطح 10^6 × 3 cfu/g به عنوان یک پری بیوتیک تجاری مورد استفاده قرار گیرد.

 واژه های کلیدی: باکتریایی، پریفورموسپورا، جوجه گوشتی، ریخت شناسی، عملکرد

دانلود فایل PDF