• تعریف کنسانتره: کنسانتـره، ترکیبی متعادل شامل ریز مغذی های مورد نیاز طیور است که تحت شرایط ویژه بهداشتی توسط میکسرهای مخصوص ترکیب و به صورت متراکم تولید می‌گردد. ویژگی های کنسانتره های شرکت فرازدانه آوند:
  • مواد اولیه باکیفیت از برترین برندهای جهانی تهیه می‌گردد.
  • محصـول حـاوی مولتـی آنزیم، فیتـاز، ویتامین ها و مواد معـدنی، ترکیبـات محـرک رشد گیاهی و سایر اسیدهای آمینه مورد نیاز پرنده می‌باشد.
  • نیاز به افزودن هرگونه افزودنی ویتامینه، معدنی و اسیدهای آمینه سنتتیک نمی‌باشد.
  • استفاده از این محصول موجب کاهش قیمت تمام شده جیره غذایی پرنده می‌گردد.
  • محصول فاقد هر گونه منبع پروتئین حیوانی می‌باشد.
  • جیره غذایی تولید شده در کنسانتره، طبق فرمول پیشنهادی، فقط نیاز به مخلوط کردن با ذرت، کنجاله سویا، وغن، کربنات کلسیم و نمک می باشد.
  • ترکیبات فرمول پیشنهـادی موجب به حداقل رسیدن زمان سـاخت دان با حداکثـر بازدهی در رشد پرنده و جلوگیری از بروز خطا در ترکیب اجزا و آماده سازی خوراک می گردد.
 • تعریف کنسانتره: کنسانتـره، ترکیبی متعادل شامل ریز مغذی های مورد نیاز طیور است که تحت شرایط ویژه بهداشتی توسط میکسرهای مخصوص ترکیب و به صورت متراکم تولید می‌گردد. ویژگی های کنسانتره های شرکت فرازدانه آوند:
  • مواد اولیه با کیفیت از برترین برندهای جهانی تهیه می‌گردد.
  • محصـول حـاوی آنزیم فیتـاز، مولتـی آنزیم، ویتامین ها و مواد معـدنی، ترکیبـات محـرک رشد گیاهی و سایر اسیدهای آمینه مورد نیاز پرنده می‌باشد.
  • نیاز به افزودن هرگونه افزودنی ویتامینه، معدنی و اسیدهای آمینه سنتتیک نمی‌باشد.
  • استفاده از این محصول موجب کاهش قیمت تمام شده جیره غذایی پرنده می‌گردد.
  • محصول فاقد هر گونه منبع پروتئین حیوانی می‌باشد.
  • جیره غذایی تولید شده در کنسانتره، طبق فرمول پیشنهادی، فقط نیاز به مخلوط کردن با ذرت، کنجاله سویا ،روغن، کربنات کلسیم و نمک می باشد.
  • ترکیبات فرمول پیشنهـادی موجب به حداقل رسیدن زمان سـاخت دان با حداکثـر بازدهی در رشد پرنده و جلوگیری از بروز خطا در ترکیب اجزا و آماده سازی خوراک می گردد.
 • تعریف کنسانتره: کنسانتـره، ترکیبی متعادل شامل ریز مغذی های مورد نیاز طیور است که تحت شرایط ویژه بهداشتی توسط میکسرهای مخصوص ترکیب و به صورت متراکم تولید می‌گردد. ویژگی های کنسانتره های شرکت فرازدانه آوند:
  • مواد اولیه با کیفیت از برترین برندهای جهانی تهیه می‌گردد.
  • محصـول حـاوی آنزیم فیتـاز، مولتـی آنزیم، ویتامین ها و مواد معـدنی، ترکیبـات محـرک رشد گیاهی و سایر اسیدهای آمینه مورد نیاز پرنده می‌باشد.
  • نیاز به افزودن هرگونه افزودنی ویتامینه، معدنی و اسیدهای آمینه سنتتیک نمی‌باشد.
  • استفاده از این محصول موجب کاهش قیمت تمام شده جیره غذایی پرنده می‌گردد.
  • محصول فاقد هر گونه منبع پروتئین حیوانی می‌باشد.
  • جیره غذایی تولید شده در کنسانتره، طبق فرمول پیشنهادی، فقط نیاز به مخلوط کردن با ذرت، کنجاله سویا ،روغن، کربنات کلسیم و نمک می باشد.
  • ترکیبات فرمول پیشنهـادی موجب به حداقل رسیدن زمان سـاخت دان با حداکثـر بازدهی در رشد پرنده و جلوگیری از بروز خطا در ترکیب اجزا و آماده سازی خوراک می گردد.

عنوان

Go to Top