دان ﮐﺎﻣﻞ (دان آماده) ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ، اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ( آﻧﺰﯾﻢ ﻓﯿﺘﺎز، ﻣﻮﻟﺘﯽ آﻧﺰﯾﻢ، آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان، ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎﯾﻨﺪر، ﻣﻮاد ﻣﺤﺮک رﺷﺪ و ..) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮآوری ﺷﺪه در اﻧﺪازه و ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوت (ﮐﺮاﻣﺒﻞ، ﭘﻠﺖ و آردی) ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه، ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻃﯿﻮر را ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی تأمین نموده و موجب بهبود راندمان و رشد گله می‌شود.

دان ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮﻗﻠﻤـﻮن در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿـﻦ ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﭘﺮﻧﺪه ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﺴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎی آﺧـﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎی ﻋﻠﻢ ﺗﻐـﺬﯾﻪ، رﺳﯿـﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜـﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻠﻔﺎت و اﻣﺮاض از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دان ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.