شرکت فراز دانه آوند

گالری تصاویر

مدیرعامل مجموعه

کارخانه

در حال حاضر این بخش در در دست طراحی میباشد.

آزمایشگاه و واحد کنترل کیفیت

در حال حاضر این بخش در در دست طراحی میباشد.

دفتر مرکزی

در حال حاضر این بخش در در دست طراحی میباشد.

نمایشگاه ها

در حال حاضر این بخش در در دست طراحی میباشد.

سالگرد افتتاحیه

در حال حاضر این بخش در در دست طراحی میباشد.

فرم مشاوره رایگان

اطلاعات شخصی