بیف فید ۱

خوراک مخصوص گوساله پرواری

توضیحات

  •  بهبود رشد و کاهش ضریب تبدیل غذایی
  •  تامین احتیاجات غذایی گوساله ها
  •  وزن گیری سریع و کاهش دوره پرواربندی گوساله ها
  •  کاهش بیماری ها و مرگ و میر گوساله ها
  •  استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت

عنوان

Go to Top