مکمل آنیوترانزیت

دوره انتقال یک مرحله بحرانی در چرخه زندگی گاوهای شیری محسوب می شود. در این دوره زمانی افزایش استرس های متابولیکی در پی افزایش وزن جنین، تغییرات شدید هورمونی و کاهش مصرف خوراک، احتمال بروز بیماری های متابولیکی بعد از زایمان نظیر تب شیر، کتوز، کبد چرب، جابجایی شیردان و جفت ماندگی را افزایش می دهد. به منظور به حداقل رساندن این مشکلات در این بازه زمانی که بیشتر به دلیل جیره نامتوازن در دوره قبل از زایش می باشد، استفاده از مکمل آنیونیک ضروری به نظر می رسد. مکمل آنیو ترانزیت علاوه بر تامین ویتامین ها و مواد معدنی لازم برای گاو، با دارا بودن نمک های آنیونی سبب ایجاد حالت اسیدیته در خون می گردد که باعث بهبود متابولیسم کلسیم خواهد شد. مکمل حاضر به دلیل دارا بودن اسانس های گیاهی از افت اشتهای دام نیز پیشگیری می کند و با افزایش ماده خشک مصرفی در حیوان قبل از زایش سب بهبود وضعیت سلامت حیوان خواهد شد.

با استفاده از مکمل آنیو ترانزیت عارضه های متابولیکی نظیر تب شیر، کتوز، کبد چرب، جابجایی شیر دان و جفت ماندگی در گله قابل کنترل خواهد بود.

توضیحات

  • بهبود متابولیسم کلسیم در دوره انتقال (DCAD مناسب)
  • کاهش استرس زایمان
  • کاهش عوارض متابولیکی
  • بهبود تولید شیر در دوره شیردهی
  • افزایش عملکرد تولید مثل و شاخص های مرتبط
  • بهبود وضعیت تولید حیوان بعد از زایش
  • تقویت سیستم ایمنی
  • تامین مواد معدنی و ویتامین ها به همراه نمک های آنیونی
  • کاهش بیماری های رحمی نظیر متریت و جفت ماندگی

عنوان

Go to Top