مکمل بیف پرو

مکمل ویتامینی و معدنی گوساله های پرواری بر اساس آخرین احتیاجات گزارش شده انجمن ملی تحقیقات گاوهای گوشتی فرموله شده است . در بیشتر موارد برای گوساله های پرواری عموما از مکمل های عمومی (جنرال) و اغلب از مکمل گروه های دامی دیگر استفاده می شود. اما با توجه به نیازهای اختصاصی گوساله های پرواری به ویژه در زمان رشد نیازمندی این دام ها به صورت اختصاصی باید در نظر گرفته شود. استفاده از مکمل های عمومی سبب حداکثر افزایش وزن روزانه در دام ها نخواهد شد ولی تامین کافی و مناسب مکمل سبب حداکثر افزایش وزن و رشد حیوان خواهد شد. مکمل حاضر حاوی مقدار قابل توجه فسفر بوده که برای رشد حیاتی می باشد. معمولا استفاده از مکمل های عمومی ویتامینی – معدنی در گوساله های پرواری سبب افزایش پیکا می شود که استفاده از این مکمل سبب رفع این مشکل خواهد شد. همچنین مناسب بودن نسبت میکرومینرال مورد نیاز سبب بهبود رشد و کسب افزایش وزن مناسب خواهد شد. موننسین یونوفری است که به طور طبیعی توسط گونه باکتریایی استرپتومایسیس ساینو موننسین تولید می شود. موننسین با اتصال به غشاء سلولی باکتری ها سبب افزایش نفوذپذیری غشاء به یونهای هیدروژنی می شود. بنابراین موجب خروج یون های پتاسیم از سلول و ورود یون های هیدروژن به داخل سلول خواهد شد . از آنجایی که باکتری های گرم منفی دارای غشاهای خارج سلولی مقاومی نسبت به یونوفرها می باشند در نتیجه موننسین با از بین بردن باکتری های گرم مثبت و دگرگون ساختن جمعیت میکروبی شکمبه به نفع باکتری های گرم منفی، باعث بالا بردن نسبت پروپیونات به استات در شکمبه می شود که در اثر آن تولید متان در شکمبه کاهش می یابد و با تغییر شرایط تخمیر شکمبه ای و با افزایش انرژی شرایط بهتری را برای دام ها فراهم می کند. بنابراین استفاده از مکمل بیف پرو که حاوی مقدار قابل توجه ای از موننسـین است، سبب افزایش وزن روزانه و بهبود ضریب تبدیل خوراک خواهد شـد.

توضیحات

  • تامین کلیه احتیاجات مواد معدنی و ویتامینی در گوساله پرواری
  • تقویت سیستم ایمنی
  • بهبود رشد و خوراک مصرفی
  • بهبود ضریب تبدیل غذایی

عنوان

Go to Top