مکمل دیری ساپ پلاس

افزایش پتانسیل ژنتیکی دام ها برای تولید شیر و تغییر سیستم های پرورشی و تغذیه ای در سال های اخیر، نقش مواد معدنی و ویتامین ها را در حفظ سلامت دام و تولید شیر بیش از پیش آشکار کرده است، لذا استفاده از جیره های رایج و حاوی مواد متراکم بالا به تنهایی نمی تواند پاسخگوی احتیاجات تمامی مواد مغذی در دام ها باشد. عدم تامین و توازن مواد معدنی و ویتامینی سبب کاهش بهره‏وری و نیز کاهش عمر اقتصادی دام ها می گردد. بنابرین در گاوهای پرتولید به منظور حفظ عملکرد لازم است مواد معدنی و ویتامینی به صورت مکمل به جیره غذایی افزوده شود. مکمل معدنی – ویتامینی دیری ساپ پلاس با دارا بودن سطوح مناسبی از مواد معدنی و ویتامینی می تواند ضمن افزایش تولید شیر سبب بهبود سلامت عمومی گاوهای پرتولید و افزایش سودآوری گله می گردد. حضور موننسین در این فرمول سبب افزایش بازدهی و بهبود قابلیت هضم مواد خوراکی می گردد.

توضیحات

  • بهبود بازده خوراک
  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی
  • پیشگیری از ضایعات سم و کاهش لنگش در گاوهای پرتولید
  • جلوگیری از عوارض متابولیکی و کاهش حذف اجباری گاوها در گله
  • بهبود وضعیت تولید مثلی و افزایش نرخ شاخص های نظیر گیرایی و آبستی
  • کاهش بروز ورم پستان و بهبود کیفیت و مقدار تولید شیر

عنوان

Go to Top