مکمل مکسی ویت- مین

تحقیقات نشان می دهد که افزایش تولید شیر سبب کاهش باروری در گاوهای شیری می گردد. نیاز بالای مواد معدنی و ویتامین ها در گاوهای سوپر تولید برای تولید شیر سبب کاهش سطوح مواد معدنی و ویتامینی در جهت ایمنی و باروری دام خواهد بود. مکمل مکسی مین – ویت با عرضه سطوح بالای مواد معدنی و ویتامنی می تواند ضمن حفظ و افزایش تولید شیر سبب بهبود سلامت عمومی گاوهای پر تولید می گردد، به طوری که با ارائه سطح بالای ویتامین D سبب بهبود متابولیسم کلسیم در گاو پر تولید می گردد. همچنین سطوح بالای ویتامین E و سلنیوم سبب بهبود فعالیت تخمدان و کاهش روزهای باز در گله پر تولید می گردد.

توضیحات

  • بهبود عملکرد سیستم ایمنی
  • کاهش بروز ورم پستان در گله
  • بهبود تولید و کارآیی تولید شیر
  • کاهش لنگش در گاوهای پرتولید
  • جلوگیری از عوارض متابولیکی
  • بهبود ضریب تبدیل و حاشیه سود
  • افزایش عملکرد تولید مثلی و شاخص های مرتبط
  • کاهش هزینه های ناشی از عدم باروری بهینه و به موقع دام

عنوان

Go to Top