مکمل ویتامینه – معدنی ۰٫۵ درصد (۱۱ هفته تا کشتار) بیوتی

تعریف مکمل های غذایی:
ویتامین ها و مواد معدنی ، عناصـری ضروری هستند که در بدن ساخته نمی شوند یا میزان سنتز آنها در بدن برای دستیابی به حداکثر عملکرد کافی نبوده و باید به خوراک افزوده شوند. مکمل های ویتامینه و مواد معدنی طیـور مجمـوعه ای از حداقل۱۲نوع ویتامین، کولیـن کلرایـد و چندین مواد معـدنی ضروری می باشند که با حامل های مختلف رقیق سازی شده که این ترکیب در طول دوره پرورش و تولید طیور در خوراک مورد استفاده قرار می گیرد

مکمل های ویتامینه و معدنی فراز دانه آوند:

مکمل های ویتامینـه و معـدنی این مجموعه با توجـه به عـواملی نظیـر نوع و درصد خلوص ، پایداری ، نحوه آمـاده سازی و میکس یکنواخت ، با استفـاده از حجم دهنده مناسب و بر اسـاس نیازهای واقعی طیـور به دقت فرموله شده و کلیـه ویتامین ها و مواد معـدنی مورد نیاز پرنده را برای دستیابی به حداکثر رشد و تولید تامین می نمایند. ویتامین های مورد استفاده در تولید این مکمل ها از شرکت های معتبر DSM سوئیس و ADISSEO فرانسـه تهیه شده و محصول به وسیله دستگاه میکسـر افقـی تمام استیل پارویی به صورت Double Shaft تمام اتوماتیک تولیـد می شوند.

توضیحات

بسته بندی : مکمـل های ویتامینـه و معـدنی درکیسـه های ۲۵کیلوگرمی کامپـوزیت دولایه بارعایت استـانداردهای بین المللی و بهداشتی به صورت جداگانه بسته بندی می گردد.

آنالیز محصول

ریز مغذی‌های موجود در یک کیلوگرم

ریزمغذی / افزودنی

ویتامینی

واحد

مقدار

ویتامین A ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ 2600000
ویتامین D3 ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ 650000
ویتامین E ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ 8000
ویتامین K3 (ﻣﻨﺎدﯾﻮن) ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 600
ویتامین B1 (ﺗﯿﺎﻣﯿﻦ) ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 500
ویتامین B2 (رﯾﺒﻮ ﻓﻼوﯾﻦ) ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 1500
ویتامین B3 (اﺳﯿﺪ ﻧﯿﮑﻮﺗﻨﯿﮏ) ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 14000
ویتامین B5 (اﺳﯿﺪ ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﯿﮏ) ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 3000
ویتامین B6 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 800
ویتامین B9 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 450
ویتامین B12 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 20
ویتامین H2 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 45

ریزمغذی / افزودنی

معدنی

واحد

مقدار

آهن ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 4000
منگنز ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 16000
روی ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 12000
مس ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  30500
سلنیوم ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  30
ید ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  180
کبالت ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  25
منیزیم ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم  10000

 

جیره

ﻣﻮارد ﻣﺼﺮف :ﮐﻞ دوره ﭘﺮورش و ﺗﺨﻤﮕﺬاري ﺷﺘﺮﻣﺮغ

میزان مصرف: 5 کیلوگرم (2.5کیلوگرم مکمل معدنی+2.5کیلوگرم مکمل ویتامینه) در هرتن جیره استفاده شود.

برگشت به بالا