مکمل پاورترانزیت

۳ هفته آخر قبل از زایش تا ۳ هفته اول بعد از زایـش دوره انتقـال نامیده می شود، بیشتر بیماری های عفونـی، ناهنجاری های متابولیکـی، تغیییرات قابل توجه در غلظت پلاسمایی هورمون های مختلف و تغییر در حساسیت و پاسخ به هورمون های مختلف از جمله انسولین رخ می دهد به منظور کاهش مشکلات متابولیکی و افزایش کارایی تولید مثل گاو شیـری در مراحل بعدی و نیز طی این مرحله تغذیه مکمل ® Power Transit پیشنــهاد می شود. دوره انتقال یک دوره بحرانی در کل دوره شیردهی گاو است، که اثرات آن بسیار وسیع بوده و در این دوره خطر حذف دام بسیار بالاست. از جمله مواد مغذی که تامین احتیاجات آن تحت تاثیر مصرف ماده خشک پایین این دور قرار می گیرد، مواد ویتامینـه می باشد. با تغذیه مکمل فوق تامین موثر مواد مورد نیاز در جهت عملکرد بهینه تولیدی و تولیدمثلی تضمین خواهد شد. به منظور تقویت سیستم ایمنی و بهبود عملکرد دام، مکمل پاور ترانزیت قابلیت استفاده از ۲۱ روز قبل تا ۲۱ روز بعد زایش را دارا می باشد.

توضیحات

  • کاهش استرس زایمان
  • افزایش مقاومت دام در برابر بیماری ها
  • عملکرد بهینه سیستم ایمنی
  • تثبیت و آماده سازی محیط شکمبه
  • افزایش عملکرد تولید مثلی و شاخص های مرتبط
  • کاهش ورم پستان بعد از زایش
  • افزایش کیفت شیر
  • بهبود کیفیت آغوز
  • کاهش تلفات و حذف در گله
  • بهبود تعادل انرژی دام

عنوان

Go to Top