مکمل پروگرس فرش

تغذیه مناسب در دوره اوایل شیردهی در گاو شیری می تواند سود دامداری را افزایش دهد. به دلیل موبیلیزاسیون بافت چربی در تمام گاوهای تازه زا ارائه مکمل ویتامینی – مواد معدنی مناسب می تواند این فرایند را مدیریت نماید. وجود ترکیباتی مانند نیاسین و کولین در مکمل پروگرس فرش سبب بهبود متابولیسم در گاوهای تازه زا می گردد. با توجه به اینکه اوج تولید شیر در گاو تازه زا در حدود ۴ تا ۶ هفته بعد از زایش می باشد این مکمل می تواند اوج تولید شیر را در گاوهای تازه زا بدون ایجاد اختلالات متابولیکی به همراه داشته باشد. مقادیر مناسب ویتامین های A و E سبب بهبود وضعیت رحم در گاوهای تازه زا گردیده و در نهایت سبب کاهش روزهای باز و بهبود عملکرد تولید مثلی در گاوهای پر تولید خواهد شد.

توضیحات

 • کاهش بروز ورم پستان در تلیسه تازه زا
 • بهبود متابولیسم گروه های متیل
 • اثرات مستقیم در متابولیسم پروتئین و اسیدهای امینه
 • بهبود متابولیسم چربی در گاو تازه زا
 • جلوگیری از کتوز و کبد چرب
 • بهبود متابولیسم گلوکز
 • کاهش مقدار سلول های سوماتیک
 • بهبود عملکرد تولیدی و تولید مثلی در گاو تازه زا
 • افزایش کارآیی ظرفیت آنتی اکسیدانی سیستمیک
 • تامین پیش سازهای گلوکز در گاو تازه زا
 • بهبود ضریب تبدیل و حاشیه سود

عنوان

Go to Top