پرمیکس ویتامین B-Complex

تعریف مکمل های غذایی:
ویتامین ها و مواد معدنی، عناصـری ضروری هستند که در بدن ساخته نمی شوند یا میزان سنتز آنها در بدن برای دستیابی به حداکثر عملکرد کافی نبوده و باید به خوراک افزوده شوند. مکمل های ویتامینه و مواد معدنی طیـور مجمـوعه ای از حداقل۱۲ نوع ویتامین، کولیـن کلرایـد و چندین مواد معـدنی ضروری می باشند که با حامل های مختلف رقیق سازی شده که این ترکیب در طول دوره پرورش و تولید طیور در خوراک مورد استفاده قرار می گیرد.

مکمل های ویتامینه و معدنی فرازدانه آوند:

مکمل های ویتامینـه و معـدنی این مجموعه با توجـه به عـواملی نظیـر نوع و درصد خلوص، پایداری، نحوه آمـاده سازی و میکس یکنواخت، با استفـاده از حجم دهنده مناسب و بر اسـاس نیازهای واقعی طیـور به دقت فرموله شده و کلیـه ویتامین ها و مواد معـدنی مورد نیاز پرنده را برای دستیابی به حداکثر رشد و تولید تامین می نمایند. ویتامین های مورد استفاده در تولید این مکمل ها از شرکت های معتبر DSM سوئیس و ADISSEO فرانسـه تهیه شده و محصول به وسیله دستگاه میکسـر افقـی تمام استیل پارویی به صورت Double Shaft تمام اتوماتیک تولیـد می شوند.

توضیحات

بسته بندی: مکمـل های ویتامینـه و معـدنی درکیسـه های ۲۵ کیلوگرمی کامپـوزیت دولایه با رعایت استـانداردهای بین المللی و بهداشتی به صورت جداگانه بسته بندی می گردد.

آنالیز محصول

ریز مغذی‌های موجود در یک کیلوگرم

ریزمغذی / افزودنی

واحد

مقدار

ویتامین B1 (ﺗﯿﺎﻣﯿﻦ) ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 1500
ویتامین B2 (رﯾﺒﻮ ﻓﻼوﯾﻦ) ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 4000
ویتامین B3 (اﺳﯿﺪ ﻧﯿﮑﻮﺗﻨﯿﮏ) ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 10000
ویتامین B5 (اﺳﯿﺪ ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﯿﮏ) ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 20000
ویتامین B6 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 2000
ویتامین B9 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 500
ویتامین B12 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 20
ویتامین H2 ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم 70

 

جیره

برگشت به بالا