دان ﮐﺎﻣﻞ (دان آماده) ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ، اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ( آﻧﺰﯾﻢ ﻓﯿﺘﺎز، ﻣﻮﻟﺘﯽ آﻧﺰﯾﻢ، آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ، ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎﯾﻨﺪر، ﻣﻮاد ﻣﺤﺮک رﺷﺪ و ..) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮآوری ﺷﺪه در اﻧﺪازه و ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوت (ﮐﺮاﻣﺒﻞ، ﭘﻠﺖ و آردی) ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه، ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻃﯿﻮر را ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی تأمین نموده و موجب بهبود راندمان و رشد گله می‌شود.

دان ﮐﺎﻣـﻞ بوقلمون ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻧﯿـﺎزﻫﺎی ﺗﻐـﺬﯾﻪ ای ﭘﺮﻧﺪه ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ روش ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮدن ﺳﺒﺐ ﺗﺴﺮﯾﻊ رﺷﺪ ﭘﺮﻧﺪه و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﻮراک ﻣﯽ ﮔﺮدد.