شرکت فراز دانه آوند

محصولات فراز دانه آوند

پسدان

پسدان

شرح کوتاه

دان ﮐﺎﻣﻞ (دان آماده) ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ، اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ( آﻧﺰﯾﻢ ﻓﯿﺘﺎز، ﻣﻮﻟﺘﯽ آﻧﺰﯾﻢ، آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان، ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎﯾﻨﺪر، ﻣﻮاد ﻣﺤﺮک رﺷﺪ و ..) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮآوری ﺷﺪه در اﻧﺪازه و ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوت (ﮐﺮاﻣﺒﻞ، ﭘﻠﺖ و آردی) ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه، ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻃﯿﻮر را ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی تأمین نموده و موجب بهبود راندمان و رشد گله می‌شود.

دان ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮﻗﻠﻤـﻮن در ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿـﻦ ﮐﻠﯿـﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐـﺬی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﭘﺮﻧﺪه ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﺴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑـﺮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨـﺎی آﺧـﺮﯾﻦ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎی ﻋﻠﻢ ﺗﻐـﺬﯾﻪ، رﺳﯿـﺪن ﺑﻪ ﺣﺪاﮐﺜـﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻠﻔﺎت و اﻣﺮاض از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی دان ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮﻗﻠﻤﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “پسدان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

وزن کیسه

25 کیلوگرم

مقدار مصرف در هر تن خوراک

30 درصد کمتر از میزان جوش شیرین توصیه شده برای هر گله

شرایط نگهداری

در جای خشک نگهداری شود

دمای پائین تر از ۲۵ درجه سانتیگراد

دور از نورمستقیم خورشید

سن مصرف

از ابتدا تا پایان دوره

مدت نگهداری

6 ماه پس از تولید

پشتیبانی فنی

توسط کارشناسان مجرب

گارانتی کیفیت

بالاترین کیفیت بازار

گارانتی قیمت

بهترین قیمت بازار

مقالات مرتبط

محصولات مرتبط

فرم مشاوره رایگان

اطلاعات شخصی