شرکت فراز دانه آوند
مجتمع تولیدی فراز دانه آوند

دان آماده دوره تولید

توضیحات

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻮﺟـﻪ ﻫﺎ ﺗﻤـﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘـﺮی ﺑﺮای ﻣﺼـﺮف دان ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﭘﻠـﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑﺎ دان آردی(ﻣﺶ) دارﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔـﺎده از دان ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻠﺖ ﻣﯿﺰان ﻣﺼـﺮف ﺧﻮراک و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺟﻮﺟـﻪ ﻫﺎ ﮐﻨﺘـﺮل ﺷـﻮد ﺗﺎ از ﺑـﺮوز ﻋـﺎرﺿـﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳﻨـﺪروم ﻣـﺮگ ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ(ﺳﮑﺘﻪ)، اختلالات اندام حرکتی و آسیب پیشگیری ﮔﺮدد.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دان آماده دوره تولید”

مقالات مرتبط

محصولات مرتبط

فرم مشاوره رایگان

اطلاعات شخصی