دان آماده دوره تولید

دان ﮐﺎﻣﻞ (دان آماده) ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ، ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ، وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ ﻫﺎ، اﺳﯿﺪﻫﺎی آﻣﯿﻨﻪ و اﻓﺰودﻧﯽ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ( آﻧﺰﯾﻢ ﻓﯿﺘﺎز، ﻣﻮﻟﺘﯽ آﻧﺰﯾﻢ، آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ، ﺗﻮﮐﺴﯿﻦ ﺑﺎﯾﻨﺪر، ﻣﻮاد ﻣﺤﺮک رﺷﺪ و ..) ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮآوری ﺷﺪه در اﻧﺪازه و ﺷﮑﻞ ﻣﺘﻔﺎوت (ﮐﺮاﻣﺒﻞ، ﭘﻠﺖ و آردی) ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ، ﮐﻠﯿﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻃﯿﻮر را ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی تأمین نموده و موجب بهبود راندمان و رشد گله می‌شود.

توضیحات

از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﻮﺟـﻪ ﻫﺎ ﺗﻤـﺎﯾﻞ ﺑﯿﺸﺘـﺮی ﺑﺮای ﻣﺼـﺮف دان ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﭘﻠـﺖ در ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ ﺑﺎ دان آردی(ﻣﺶ) دارﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔـﺎده از دان ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﻠﺖ ﻣﯿﺰان ﻣﺼـﺮف ﺧﻮراک و ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺟﻮﺟـﻪ ﻫﺎ ﮐﻨﺘـﺮل ﺷـﻮد ﺗﺎ از ﺑـﺮوز ﻋـﺎرﺿـﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳﻨـﺪروم ﻣـﺮگ ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧﯽ(ﺳﮑﺘﻪ)، اختلالات اندام حرکتی و آسیب پیشگیری ﮔﺮدد.

عنوان

Go to Top