مکمل استرس گرمایی

بهترین دما برای گاو شیری ۴ الی ۲۵ درجه سانتیگراد است که به آن دامنه راحتی حیوان گفته می شود. با افزایش دما، خوراک مصرفی، تولید شیر، باروری، درصدچربی شیر و نیز عملکرد سیستم ایمنی بدن کاهش می یابد.‌ در طی استرس حرارتی، مصرف خوراک ۸ تا ۲۰ درصد یا حتی بیشتر کاهش می یابد. این کاهش مصرف خوراک، موجب کاهش تولید اسید چرب فرار در شکمبه شده و در نتیجه عملکرد تولیدی حیوان کاهش می یابد.

سطح دفع برخی عناصر مانند پتاسیم از ادرار در زمان استرس حرارتی افزایش یافته و بنابراین کمبود این عناصر سبب کاهش تولید شیر خواهد شد. افت تولید شیر و کاهش عملکرد تولید مثلی مسئله‏ای بدیهی در استرس حرارتی می باشد اما با مدیریت صحیح تغذیه ای میزان تاثیر این مسئله را می توان کاهش داد.

توضیحات

  • بهبود وضعیت شکمبه و کنترل PH و حفظ چربی شیر در استرس حرارتی
  • هبود خوراک مصرفی
  • حفظ سطح تولید و بهبود باروری

عنوان

Go to Top