کنسانتره ۱۰ درصد دیری گلد

( کنسانتره مخصوص سوپر تولید و ممتاز)

کنسانتره مخصوص گاو شیری سوپر تولید و ممتاز

توضیحات

  1. استفاده از مواد اولیه مرغوب و با کیفیت در تهیه کنسانتره و استفاده بهینه از افزودنی­ها
  2. حفظ یکنواختی کمیت و کیفیت ریز مغذی­ها و افزودنی مواد استفاده در کنسانتره
  3. بهبود عملکرد سیستم ایمنی
  4. بهبود تولید و کارایی تولید شیر و کاهش لنگش در گاو­های پر تولید
  5. بهبود عملکرد سیستم ایمنی و جلوگیری از عوارض متابولیکی
  6. افزایش عملکرد تولیدمثلی و کاهش هزینه های ناشی از عدم باروری بهینه و به موقع دام

عنوان

Go to Top